Opiekun w żłobku lub klubie 280 godzin - online - (80 godzin praktyk)

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
szkolenie ONLINE 

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. 2021.75 t.j.)
Program szkolenia zaakceptowany przez
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

(decyzja nr 1/2022)
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i praktyczna nauka zawodu.
 Program nauczania obejmuje 280 godzin
200 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin praktyk zawodowych
w wybranych żłobkach na terenie całej Polski.

Certyfikat MRiPS jest uznawany i rozpoznawany przez wszystkie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 oraz instytucje rynku pracy.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 20 godzin
Adaptacja jako rezultat rozwoju,
Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,
Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki.

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa - 25 godzin
Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,
Aspekty rozwoju dziecka –charakterystyka zmian w zakresie rozwój poznawczego, psychospołecznego 
i motorycznego na  poszczególnych etapach życia dziecka,
Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
Mechanizmy rozwoju dziecka.

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 120 godzin
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach,
Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska dziecka,
Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
–zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,
Wprowadzenie dziecka w kulturę,
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami
odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

Kompetencje opiekuna dziecka - 35 godzin
Odpowiedzialność prawna opiekuna,
Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
Emisja głosu.

Praktyki zawodowe - 80 godzin


Jeśli masz wykształcenie średnie i chcesz pracować w żłobku –
 nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne,
a także pomoc w wyborze placówki do realizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!

kontakt w sprawie szkolenia: biuro@jpb.pl lub 509-167-112
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin


Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy uczestnika - posiadającego już kwalifikacje
Opiekuna nad dzieckiem do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym

 • Wymagania:
 • - wykształcenie co najmniej średnie (matura nie jest wymagana)
 • - co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3
 • - minimum 6-miesięczna przerwa w pracy
  poprzedzająca okres zatrudnienia na stanowisku opiekuna

Szkolenie obejmuje:
 80 godzin – materiał teoretyczny

Program szkolenia został zatwierdzony przez
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
decyzją Nr 1/2022

Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka,
rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka
oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy oraz Certyfikat MRiPS
uprawniający do podjęcia pracy w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3

Zapraszamy!

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”


Opiekun dzienny 160 godzin (30 godzin praktyk)

Opiekun dzienny sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu
Opiekuna dziennego w punkcie opieki dziennej.

 • Wymagania:
 • - wykształcenie co najmniej podstawowe
 • - brak doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3
  co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia

Szkolenie obejmuje:
130 godzin – materiał teoretyczny
30 godzin - zajęcia praktyczne, podczas których uczestnik pozna specyfikę pracy
w punkcie opieki dziennej, w żłobku lub klubie dziecięcym.
Miejsce praktyk ustalamy indywidualnie i pomagamy w ich organizacji.
Istnieje możliwość odbycia praktyk
w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach niepublicznych posiadających wpis do rejestru żłobków MRPiPS
w Warszawie i innych miastach

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/
rejestr-zlobkow-i-klubow

Aby odbyć praktyki należy posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne (organizacja we własnym zakresie).

Program szkolenia został zatwierdzony przez
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
decyzją Nr 1/2022

Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy oraz Certyfikat MRiPS
uprawniający do podjęcia pracy w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 - opieka dzienna

Zapraszamy!

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony) 
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).

Opiekun dzienny 40 godzin


Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy uczestnika - posiadającego już kwalifikacje

Opiekuna dziennego

 • Wymagania:
 • - wykształcenie co najmniej średnie (matura nie jest wymagana)
 • - co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3
 • - posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego
 • -

Szkolenie obejmuje:
 40 godzin – materiał teoretyczny

Program szkolenia został zatwierdzony przez
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
decyzją Nr 1/2022

Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy oraz Certyfikat MRiPS
uprawniający do podjęcia pracy w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 - opieka dzienna

Zapraszamy!

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”