Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin (on-line) 80 godzin praktyk

Program szkolenia zaakceptowany
przez 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

(decyzja nr 1/2022)

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji
z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3  i praktyczna nauka zawodu
Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Certyfikat MRiPS jest uznawany i rozpoznawany przez wszystkie
placówki 
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz instytucje rynku pracy
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. 2021.75 t.j.)

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 280 godzin
200 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin praktyk zawodowych
w wybranych żłobkach na terenie całej Polski.

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 20 godzin
Adaptacja jako rezultat rozwoju
Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki
Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa - 25 godzin
Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
Aspekty rozwoju dziecka –charakterystyka zmian w zakresie
rozwój poznawczego, psychospołecznego 
i motorycznego na  poszczególnych etapach życia dziecka
Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
Mechanizmy rozwoju dziecka
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 120 godzin
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka 
w codziennych sytuacjach
Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska dziecka
Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
–zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne,
plastyczne i techniczne

Wprowadzenie dziecka w kulturę
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami
i lokalnymi służbami 
odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
Kompetencje opiekuna dziecka - 35 godzin
Odpowiedzialność prawna opiekuna
Podstawy medycyny ratunkowej
(udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Umiejętność radzenia sobie ze stresem 
i rozwiązywania problemów
Emisja głosu
Praktyki zawodowe - 80 godzin

Jeśli posiadasz wykształcenie średnie
(matura nie jest wymagana)
i chcesz pracować jako Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,

 nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne
i pomoc w wyborze placówki do realizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112