Opiekun w żłobku lub klubie 280 godzin - online - (80 godzin praktyk)

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
szkolenie ONLINE 

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. 2021.75 t.j.)
Program szkolenia zaakceptowany przez
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

(decyzja nr 1/2022)
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i praktyczna nauka zawodu.
 Program nauczania obejmuje 280 godzin
200 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin praktyk zawodowych
w wybranych żłobkach na terenie całej Polski.

Certyfikat MRiPS jest uznawany i rozpoznawany przez wszystkie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 oraz instytucje rynku pracy.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 20 godzin
Adaptacja jako rezultat rozwoju,
Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,
Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki.

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa - 25 godzin
Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,
Aspekty rozwoju dziecka –charakterystyka zmian w zakresie rozwój poznawczego, psychospołecznego 
i motorycznego na  poszczególnych etapach życia dziecka,
Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
Mechanizmy rozwoju dziecka.

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 120 godzin
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach,
Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska dziecka,
Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
–zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,
Wprowadzenie dziecka w kulturę,
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami
odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

Kompetencje opiekuna dziecka - 35 godzin
Odpowiedzialność prawna opiekuna,
Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
Emisja głosu.

Praktyki zawodowe - 80 godzin


Jeśli masz wykształcenie średnie i chcesz pracować w żłobku –
 nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne,
a także pomoc w wyborze placówki do realizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!

kontakt w sprawie szkolenia: biuro@jpb.pl lub 509-167-112