Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy uczestnika - posiadającego już kwalifikacje

Opiekuna dziennego

  • Wymagania:
  • - wykształcenie co najmniej średnie (matura nie jest wymagana)
  • - co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3
  • - posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
    lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego
  • -

Szkolenie obejmuje:
 40 godzin – materiał teoretyczny

Program szkolenia został zatwierdzony przez
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
decyzją Nr 3/2017

Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie MEN oraz Certyfikat MRPiPS

Zapraszamy!

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”