Regulamin szkoleń
JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego

www.bazaedukacji.pl


1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach
i kursach e-learningowych organizowanych przez firmę
JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego Dorota Bączkowska
na wirtualnej edukacyjnej platformie e-learningowej Baza Edukacji www.bazaedukacji.pl, która jest własnością
JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego Dorota Bączkowska
z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 413, 00-503 w Warszawie.

2. Szkolenia oferowane przez JPB CKU znajdują się na stronie internetowej www.bazaedukacji.pl 
oraz na Facebooku i Instagramie. 

3. Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem strony internetowej www.bazaedukacji.pl,
e-mailowo:
biuro@jpb.pl lub telefonicznie tel.: 509-167-112 

4. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba zdolna do czynności cywilnoprawnych, która spełnia warunki rekrutacji na wybrane szkolenie i dokona zapłaty za wybraną formę doskonalenia zgodnie
z Polityką płatności JPB CKU znajdującą się na stronie www.bazaedukacji.pl
Niedokonanie płatności uniemożliwia uczestnictwo w wybranym szkoleniu.
 

5. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz jego zmianami, aby prawidłowo korzystać z platformy.

6. W przypadku braku akceptacji Regulaminu uczestnik powinien powstrzymać się od korzystania z platformy.

7. Uczestnik wypełniający formularz zgłoszeniowy na szkolenie lub kurs wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją i realizacją wybranej formy doskonalenia.
Powierzone przez uczestnika dane osobowe przetwarzane  są zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
 dyrektywy 95/46/WE oraz Polityką prywatności i Polityką Cookies
 JPB CKU
znajdującą się na stronie
www.bazaedukacji.pl 

8. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji Regulaminu uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora platformy drogą e-mailową na adres jpb@jpb.pl

9. Wymogi techniczne, które należy spełnić aby prawidłowo korzystać z platformy:
· dostęp do komputera lub smartfona,
· dostęp do internetu,|
· aktywne konto e-mail,
· przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome,
· głośniki lub słuchawki
· włączenie obsługi plików Cookies zgodnie
z Polityką prywatności i Polityką Cookies JPB CKU
znajdującą się na stronie
www.bazaedukacji.pl 

10. Przed zakupem i rozpoczęciem szkolenia uczestnik ma obowiązek zapoznać się z wymogi dotyczącymi warunków rozpoczęcia szkolenia np. poziom wykształcenia, które zawarte są w jego opisie oraz czy są one konieczne
do podjęcia pracy po ukończeniu szkolenia.

11. Szkolenia i kursy udostępniane są uczestnikowi po uiszczeniu opłaty. 

12. Po uiszczeniu i zaksięgowaniu opłaty uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail
na wskazany podczas rejestracji adres e-mailowy z potwierdzeniem
i danymi dostępu do platformy.

13. Uiszczenie opłaty przez uczestnika równoznaczne jest z potwierdzeniem jego udziału w kursie lub szkoleniu – opłata za szkolenie lub kurs nie podlega zwrotowi zgonie z zasadą wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
(Art. 38 pkt 13 Ustawy 
o prawach konsumenta Dz.U.2019.0.134 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.)

14. Płatności za szkolenia przyjmowane są za pośrednictwem systemu PayU
lub tradycyjnego przelewu bankowego na numer konta bankowego

JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego Dorota Bączkowska
62 1140 2004 0000 3702 7875 0617 mBank

15. Uczestnik szkolenia ponosi wszelkie opłaty dotyczące wymogów odbycia praktyk zawodowych
(w przypadku gdy są obowiązkowe)
np. badań sanitarno-epidemiologicznych lub innych wymaganych.

16. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości występujących na platformie uczestnik powinien skontaktować się
z Administratorem platformy: 
jpb@jpb.pl, który podejmie odpowiednie kroki
w celu umożliwienia uczestnikowi prawidłowego korzystania
z platformy i udziału w szkoleniach.
 

  17. Niedopuszczalne jest umieszczanie na platformie treści politycznych,
sprzecznych z prawemlub zasadami współżycia społecznego
(w szczególności 
o charakterze rasistowskim, pornograficznym lub w inny sposób obrażającym dobre obyczaje)
oraz treści naruszających prawa osób trzecich.
W przypadku, gdy uczestnik zaobserwuje na platformie powyżej wymienione treści, powinien niezwłocznie powiadomić  o powyższym Administratora platformy.

18. Nie dozwolone jest podejmowanie działań  powodujących zmiany w sposobie
i formie pozycjonowania i prezentowania materiałów na platformie, jak również  podejmowanie jakichkolwiek działań zakłócających funkcjonowanie platformy.

19. Administrator platformy ma prawo zablokowania dostępu do platformy uczestnikom, którzy naruszają niniejszy Regulamin. Uczestnik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim loginu i hasła umożliwiającego korzystanie
z platformy. Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich przez osoby trzecie. W przypadku naruszenia powyższych postanowień uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność
za działania tych osób, a Administrator platformy ma prawo zablokować mu dostęp do platformy.
Jeśli dostęp do platformy zostanie zablokowany z winy uczestnika
nie przysługuje mu prawo żądania zwrotu wniesionej opłaty.

20. JPB CKU nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie uczestnika jakichkolwiek szkód
spowodowanych korzystaniem lub niemożnością  korzystania przez niego
z platformy szkoleniowej, w tym za utratę danych, opóźnienia
w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową  transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług,
spowodowanymi przez czynniki od JPB CKU niezależne tj.:
· awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych
lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
· przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą JPB CKU nie odpowiada,
· konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy
o charakterze technicznym.

21. Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne.

22. Uczestnicy, którzy ukończyli szkolenie lub kurs otrzymują
Zaświadczenie lub Certyfikat.
 

23. Uczestnikom, którzy nie ukończyli szkolenia lub kursu np. nie zaliczyli testów
lub praktyk zawodowych, nie przysługuje Zaświadczenie lub Certyfikat.

24. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń lub kursów wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,
listem poleconym ekonomicznym lub priorytetowym (po ustaleniu)
niezwłocznie po ukończeniu danej formy doskonalenia.
JPB CKU nie ponosi odpowiedzialności za jakość czy też terminowość
doręczeń przesyłek przez Pocztę Polską S.A..

25. Jeśli uczestnik chciałby otrzymać Zaświadczenie przesyłką kurierską lub w inny niestandardowy sposób jest zobowiązany poinformować o tym fakcie
JPB CKU drogą mailową  na adres biuro@jpb.pl i pokryć koszty przesyłki. 

26. Duplikat potwierdzenia ukończenia formy doskonalenia wysyłany jest
w ciągu 14 dni od dnia zaksięgowania wniesionej opłaty - koszt to
119,00 zł.

27. Jest możliwość wystawienia Zaświadczenia w języku obcym
– koszt od
169,00 zł (uzgodnienia indywidulane).

28. Jest możliwość wystawienia dodatkowego Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 - koszt to 49,00 zł.

29. Jest możliwość wystawienie innego dodatkowego Zaświadczenia - koszt od 49,00 zł (uzgodnienia indywidualne).

30. JPB CKU nie wysyła ani nie udostępnia kopii Dzienników Praktyk w żadnej formie.

31. Wszystkie szkolenia dostępne na platformie www.bazaedukacji.pl są chronione prawami autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie, modyfikowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów,
o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż oraz  udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim tych materiałów jest nielegalne i niedopuszczalne - podlega odpowiedzialności karnej opisanej
w Ustawie o Prawie autorskim (Ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

Wykorzystywanie zamieszczonych przez JPB CKU materiałów możliwe jest tylko
i wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa
lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Administratora.

32. JPB CKU zastrzega sobie prawo do modyfikacji i dostosowania każdego szkolenia w trakcie jego trwania. 

33. JPB CKU zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie każdorazowo udostępniony uczestnikom na stronie platformy. 

34. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji zgodnie
z Polityką reklamacji JPB CKU znajdującą się na stronie
www.bazaedukacji.pl

35. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące
w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 
kodeksu cywilnego.

Zapoznaj się z naszymi dokumentami:

Polityka płatności

Polityka prywatności i Cookies

Polityka reklamacji

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o e-mail biuro@jpb.pl lub telefon 509-167-112

Zapraszamy serdecznie!

www.bazaeukacji.pl