Opieka w mieszkaniu chronionym 80 godzin (on-line) 40 godzin praktyk

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa
mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową,
wiek, 
niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia
w funkcjonowaniu 
w codziennym życiu, ale nie wymaga usług
w zakresie świadczonym przez jednostkę 
całodobowej opieki,
w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, 
osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 
zakład dla nieletnich,
a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie
na pobyt czasowy
  może być przyznane 
wsparcie w mieszkaniu chronionym.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 80 godzin
40 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktyk

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą zasad opieki
w mieszkaniu chronionym 
nad osobami starszymi,
niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi 
czy w trudnej sytuacji życiowej

zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne
pomoc w organizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112